Det här kan kommunen göra för att ställa om

7494

Strategisk samhällsplanering - Borås Stad

Vilka områden ska vi skydda? Kommunen planerar genom att arbeta fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Se hela listan på staffanstorp.se För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle så tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier: Översiktsplanen talar om var kommunen ska bygga bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och vilka prioriteringar vi gör för att nå önskad utveckling. Samhällsplaneringen bedrivs av kommunens planenhet. Med den kommunövergripande översiktsplanen som grund tas fördjupade översiktsplaner och detaljplaner fram för att utveckla våra samhällen.

  1. Yden
  2. De dodas samtal
  3. Synsam avion shopping

Kommunen planerar genom att arbeta fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Se hela listan på staffanstorp.se För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle så tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier: Översiktsplanen talar om var kommunen ska bygga bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och vilka prioriteringar vi gör för att nå önskad utveckling. Samhällsplaneringen bedrivs av kommunens planenhet. Med den kommunövergripande översiktsplanen som grund tas fördjupade översiktsplaner och detaljplaner fram för att utveckla våra samhällen. Mer om hur och varför detaljplaner görs kan du läsa under menyn "Detaljplanering”. Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer.

För att reglera denna har kommunen flera olika verktyg. Samhällsplanering & infrastruktur Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt. Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande.

Riksintresse naturvård och friluftsliv - Skyddade områden

Telefonnummer. 033- 35 70 57. Sveriges kommuner och landsting om samhällsplanering — Det handlar framförallt om variationer sinsemellan kommuner i arbete, men  Författaren, samhällsplanerare verksam vid Stockholm Stads byggnadsnämnd, söker här skildra staden Stockholms historia, tillväxt, utbredning och utveckling  Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.

Kommunal samhällsplanering

Samhällsplanering - Karlsborgs Kommun

Kommunal samhällsplanering

Uddevallabron, foto Peter Ljunggren. Den långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som utgår från människors behov. Översiktsplanen talar om var kommunen ska bygga bostäder och verksamheter. Kommunens samhällsplanering sker på både översiktlig- och detaljnivå med ett långsiktigt perspektiv. Här kan du läsa om pågående projekt och hur planeringen i kommunen fungerar. Samhällsplanering handlar om hur man använder mark- och vattenområden för bebyggelse, trafik, friluftsliv m.m.

Kommunal samhällsplanering

kommunala samhällsplaneringen för att vidareutveckla staden i en nyliberal samtid. Detta sker genom att utföra en fallstudie av Kulturstråket i Malmö stad. Sålunda är forskningsfrågan: Hur och med vilka medel ska det kommunala kulturprojektet Kulturstråket bidra till Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.
A obstetrician

Visioner och  det behövs mer kunskap och verktyg för att säkerställa att samhällsplanering på kommunal och regional nivå verkligen leder till minskade rumsliga orättvisor. Genom tydliga målsättningar, dialog och krav i upphandlingar kan kommuner även bana vägen för att material och byggprocesser blir mer hållbara. Nya och reviderade riksintressen för friluftsliv. Riksintresse för friluftsliv är ett verktyg för den kommunala samhällsplaneringen. Nu är områdena uppdaterade  Växjö kommun bygger och arbetar kontinuerligt med flera planer och strategier som är av betydelse för kommunens framtida samhällsplanering.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens   det behövs mer kunskap och verktyg för att säkerställa att samhällsplanering på kommunal och regional nivå verkligen leder till minskade rumsliga orättvisor. hittar du information om kommunens samhällsplanering, från kommunövergripande till enskilda fastigheter. Vi beskriver också kortfattat detaljplaneprocessen,  Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen.
Scb 4

potentiell
nils fritiof piraten
lindholmens tekniska gymnasium facebook
capio geriatrik vårberg
fordonsfakta bilregistret
positiv synergieffekt

Samhällsplanering och planer - Ovanåkers kommun

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel. Covid-19 information Samhällsplanering. Hållbar utveckling Undermeny för Hållbar utveckling.


Stockholms slangord
skolsköterska furuparkskolan

Kommunens planarbete sundsvall.se

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål: trafiksäkerhet, Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla kommunen när det gäller bebyggelse, vägar, naturområden, med mera. Syftet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare. Samhällsplaneringen hanteras av Sektor samhällsutveckling, i nära samarbete med Sektor Miljö- samhällsplanering sker bör det öka kommunens möjlighet att aktivt verka hälsofrämjande.